Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) Pure Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 49/14, 50-202 Wrocław, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
2. Regulamin określa:
    1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
    2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
    3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o dochodzenie roszczeń;
    4) tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
    1) Formularz - dokument elektroniczny znajdujący się w Portalu, służący do przekazania przez Użytkownika zgłoszenia w Portalu;
    2) osoby trzecie – osoby inne niż Usługodawca i Użytkownik;
    3) Portal – internetowy serwis dostępny pod adresem URL: https://www.odszkodowaniazalot.pl/;
    4) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłania i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.);
    5) świadczenie Usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2087 r. poz. 1954 ze zm.);
    6) Umowa – umowa o dochodzenie roszczeń zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;
    7) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu opisane w Regulaminie;
    8) Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Portalu, a także pełnoletnia osoba fizyczna, która zawiera albo zawarła Umowę lub osoba fizyczna, w imieniu i na rzecz którego została zawarta taka Umowa, zobowiązana do przestrzegania Regulaminu;
    9) Usługodawca – Pure Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Księcia Witolda 49/14, 50-202 Wrocław, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000602723; posiadająca REGON: 363752718, NIP: 8982217477, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, adres e-mail: kontakt@odszkodowaniazalot.pl, nr tel. +48 793 33 66 99;
    10) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

§ 2 Rodzaj i zakres Usług

1. Za pomocą Portalu świadczone są Usługi polegające na umożliwieniu zgłoszenia przez Użytkowników Usługodawcy informacji dotyczących ewentualnych roszczeń Użytkownika wobec linii lotniczych z tytułu odwołanego lub opóźnionego lotu, a także na weryfikacji przedstawionego przez Użytkownika ewentualnego roszczenia z przepisami rozporządzenia WE Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie EWG Nr 295/91, pomoc w uzyskaniu wypłaty odszkodowania przez podmiot do tego zobowiązany na podstawie ww. rozporządzenia.
2. Zgłoszenia za pośrednictwem Formularza mogą być dokonywane wyłącznie przez Użytkownika będącego pełnoletnią osobą fizyczną. Użytkownik dokonując zgłoszenia za pośrednictwem Formularza gwarantuje, że spełnia ten warunek. W przypadku dokonywania zgłoszenia przez Użytkownika w imieniu osób trzecich, gwarantuje on, że jest przez te osoby prawidłowo umocowany do reprezentacji.
3. Zgłoszenie przez Użytkownika informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje poprzez uzupełnienie Formularza dostępnego w Portalu.
4. Użytkownik nie może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem Formularza podszywając się pod innych Użytkowników bądź osoby trzecie.
5. Dostępne w Portalu Usługi mają charakter nieodpłatny. Usługodawca pobiera jedynie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości indywidualnie uzgodnionej z Użytkownikiem procentowej wartości od kwoty uzyskanego na rzecz Użytkownika odszkodowania.
6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany w zakresie Usług w Portalu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych Usług i usprawnienie dotychczasowych Usług.

§ 3 Warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
3. Wymagania techniczne względem sprzętu i oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
    1) stabilne połączenie z siecią Internet;
    2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączoną obsługą Java Script orazCookies;
    3) konto poczty e-mail.
4. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 3 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Portalu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
6. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Portalu lub utrudnienia w korzystaniu ze świadczonych za pośrednictwem Portalu Usług.
7. Usługodawca, mając na względzie bezpieczeństwo i stabilność Systemu teleinformatycznego, którym się posługuje oraz niezakłócone działanie Portalu, ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca oraz niezakłóconego działania Portalu.
8. W celu sprawnego weryfikowania prawidłowego działania Portalu prosi się Użytkowników o bezzwłoczne zawiadamianie Usługodawcy o zakłóceniach w funkcjonowaniu Portalu.

§ 4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Udostępnienie w Portalu Formularza nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek zobowiązań po stronie Usługodawcy. Formularz nie może być traktowany jako umowa czy zaproszenie do zawarcia umowy. W chwili dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Użytkownik gwarantuje, że jest upoważniony do zawarcia umowy z Usługodawcą.
2. Momentem zawarcia Umowy jest moment, w którym Usługodawca i Użytkownik uzgodnią warunki Umowy po weryfikacji zgłoszonego ewentualnego roszczenia i  kontakcie z Użytkownikiem poprzez wiadomość wysłaną na podany przez Użytkownika w Formularzu adres e-mail.
3. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania powodu odmowy.
4. Usługodawca podejmie czynności celem uzyskania świadczenia na rzecz Użytkownika po otrzymaniu pełnomocnictwa do reprezentowania Użytkownika.
5. W ramach wykonania Umowy Usługodawca  podejmie czynności w zakresie ustalenia podmiotu odpowiedzialnego i zobowiązanego do naprawienia szkody oraz skieruje do podmiotu odpowiedzialnego skargę w sprawie odwołanego lub opóźnionego lotu.
6. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do powierzenia wykonania Umowy w całości lub w części osobom lub podmiotom współpracującym, w szczególności radcom prawnym lub adwokatom.
7. Usługodawca przekaże Użytkownikowi uzyskane na jego rzecz świadczenie zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami poczynionymi z Użytkownikiem w momencie zawarcia Umowy.
8. W przypadku otrzymania przez Użytkownika świadczenia bezpośrednio od zobowiązanego podmiotu, Użytkownik bezzwłocznie poinformuje o tym Usługodawcę i zapłaci Usługodawcy uzgodnione wynagrodzenie prowizyjne w terminie 14 dni od otrzymania odszkodowania.
9. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów, jednakże w takim wypadku zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy poniesione przez niego wydatki w celu wykonania Umowy oraz zapłacić część wynagrodzenia odpowiadającego wykonanym przez Usługodawcę czynnościom w ramach Umowy.
10. Użytkownik będący konsumentem korzystającym z Usługi ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone Usługodawcy na piśmie bądź przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@odszkodowaniazalot.pl.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, w razie, gdy świadczenie usługi przez Usługodawcę rozpoczęło się na wyraźne żądanie Użytkownika będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy.
12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Portalu.

§ 5 Odpowiedzialność

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści przekazana Usługodawcy za pośrednictwem Formularza.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
    1) jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług za pośrednictwem Portalu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
    2) jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bądź zablokowania Użytkownikowi dostępu do Portalu, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika niedokładnych, nieprawdziwych informacji lub dokumentów.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w świadczeniu Usług/funkcjonowaniu Portalu spowodowane działaniem siły wyższej, w tym awarią, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji lub działaniem osób trzecich.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Portalu i świadczonych Usług spowodowaną pracami konserwacyjnymi, o których mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu.
6. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
7. Usługodawca jest uprawniony zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, w przypadku zgłoszenia uzasadnionego żądania przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

§ 6 Prawa własności intelektualnej

1. Usługodawcy przysługują wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie do Portalu oraz do struktury baz danych w nim zawartych. Portal oraz wchodzące w jego skład oprogramowanie wraz z dokumentacją oraz dane korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa międzynarodowego. Wykorzystywanie powyższych bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
3. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
    1) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą;
    2) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści;
3) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo wniesienia reklamacji dotyczącej świadczonych Usług w formie pisemnej na adres Usługodawcy: Pure Media sp. z o.o., ul. Księcia Witolda 49/14, 50-202 Wrocław lub w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail: kontakt@odszkodowaniazalot.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, adres korespondencyjny i adres e-mail reklamującego Użytkownika), przedmiot reklamacji oraz przyczynę reklamacji, w tym opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia.
3. W razie niepodania przez reklamującego wszystkich danych i informacji określonych w ust. 2 powyżej, zgłoszenie reklamacyjne zostanie pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby prawidłowo zgłoszona reklamacja została rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę.
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika składającego reklamację za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny lub wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podane w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu IP, numeru telefonu, miejsca zamieszkania i wieku Użytkowników jest Pure Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-202), ul. Księcia Witolda 49/14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000602723; posiadająca REGON: 363752718, NIP: 8982217477 (zwana dalej „Administratorem”).
2. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Każdy Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc pod adres e-mail: kontakt@odszkodowaniazalot.pl.
4. Dane osobowe gromadzone w ramach Portalu są przetwarzane przez Administratora na podstawie dokonanego przez Użytkownika zgłoszenia za pośrednictwem Formularza oraz w zakresie i w celu niezbędnym do wykonania zawartej z Użytkownikiem Umowy, umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz obsługi reklamacji.
5. Dane osobowe gromadzone w ramach Portalu są przetwarzane przez Administratora również w celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu i zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną i Umowy.
8. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić i być dochodzone roszczenia związane ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną i zawartą Umową, w tym w celach archiwalnych.
9. Dane osobowe Użytkowników zostaną ujawnione osobom współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
10. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione również osobom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej, marketingowej.
11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
12. Dane osobowe gromadzone w ramach Portalu mogą być przetwarzane przez Administratora także w celach marketingowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika.
13. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii, do sprostowania (poprawienia) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
14. Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane na podstawie jego zgody w celach marketingowych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w każdej chwili. Wniesienie sprzeciwu przez Użytkownika skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych.
15. Administrator danych osobowych może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych zebranych przez Portal organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa do żądania udostępnienia danych osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem URL: https://www.odszkodowaniazalot.pl/.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania pod adresem URL: https://www.odszkodowaniazalot.pl/. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu powyższych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieskuteczne lub nieważne, nie wpływa to na skuteczność i ważność Regulaminu w zakresie pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznych lub nieważnych postanowień obowiązują postanowienia prawnie dopuszczalne, które w sposób najpełniejszy będą odpowiadały celom nieskutecznego lub nieważnego postanowienia i Regulaminu jako całości.
4. Prawem właściwym dla świadczenia Usług jest prawo polskie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w szczególności znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem URL: www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem URL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. Zgłoszenie przez Użytkownika dokonane za pośrednictwem Formularza oznacza, że Użytkownik zrozumiał i akceptuję wszelkie postanowienia Regulaminu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2019 r.

Uzyskaj odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot

O nas

Świadczymy bezpłatną i pełną pomoc w zakresie uzyskania odszkodowania od linii lotniczych z uwagi na odwołany czy opóźniony lot.


Regulamin | Polityka prywatności

Kontakt

Pure Media Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 49/14
50-202 Wrocław

+48 793 33 66 99